Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti: Ivan Benčko CreativeArt

Ulica a číslo: Košická 1798/6

Mesto a PSČ:  060 01 Kežmarok

Štát: Slovensko

IČO: 52 737 063

DIČ: 1086759762

Zodpovedná osoba a kontakt

Ivan Benčko

+421 911197174

1) O registrácii

Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme Ivan Benčko

CreativeArt a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím

so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy Marta Benčková CreativeArt.

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne štyrikrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-

mailových správ neprekročí 100kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek

zrušiť na e-mailovej adrese: info@creative-art.sk, alebo na uvedenej pevnej adrese v prijatom

newsletri.

Objednávky je možné uskutočniť aj bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená

momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným

potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a

predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými

podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky

a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky

upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v

týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena

dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať

kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú

sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy

nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej

expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná,

bude po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí

objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V detaile každého

výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom.

Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo

sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete

poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno,

e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Osobný odber

Objednávky je možné vyzdvihovať po dohode, keď bude tovar naskladnený a objednávka

vybavená.

Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné

pri odovzdaní!

Tovar doručovaný Slovenskou poštou – Obchodný balík

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a. s.

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude

objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže

vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná

akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne

sledovať.

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite

reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

4) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na

doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch

môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len rozpor s

kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu

vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď

výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať

primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci

o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou

zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za

rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže

opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom

obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade

spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s

uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné

vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr

posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti

predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru.

Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí

dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr.

v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu

ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne,

môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na

vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať.

Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne

vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

  • na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
  • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
  • na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
  • na tovar, ktorý je doplnený resp. upravený o nápis, grafiku či iným spôsobom podľa želania zákazníka. Takýto tovar nevymieňame. Pri textile sa riaďte veľkostnou tabuľkou priloženou v galérii každého produktu. Takýto textil vymieňame iba v prípade, ak textil nemá rozmery, ktoré sú uvedené vo veľkostnej tabuľke produktu.
  • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal
  • na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri

doručovaní vznikajú.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

 Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.

 Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným

prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste

ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či

kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu

pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám

budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od

obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre

reklamácie!).

8) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v

cene dopravy.

platba dopredu – pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar

budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet

dobierka – objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti spolu

s poplatkom za túto službu, ktorý je účtovaný prepravcom.

osobný odber – platí v hotovosti pri osobnom odbere.

9) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s

protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá,

mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o

jednotlivých položkách tovaru).

10) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa

reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6.

Obchodných podmienok.

11) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie

ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne

označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie:

Zašlite výrobok na adresu – Košická 1798/6, 060 01 Kežmarok. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť, kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený, alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad daňový doklad, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Ivan Benčko CreativeArt

Obchodné podmienky sú platné od 1.10.2016 do odvolania.

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné

podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Podmienky súťaže na Facebookovom profile

. Všeobecné ustanovenia
1.1 Tieto pravidlá ustanovujú podmienky a pravidlá súťaže CreativeArt

1.2 Výhercu oznámi Organizátor po oficiálnom zlosovaní na svojej oficiálnej stránke na
Facebooku.

II. Zameranie súťaže, ceny a účastníci

2.1 Predmetom súťaže:
produkty, ktoré sú spomenuté v aktuálne prebiehajúcej súťaže a sú uverejnené priamo v príspevku danej súťaže

2.2 Za platnú prihlášku do súťaže je považované splnenie všetkých nasledujúcich podmienok:

1) zúčastniť sa môže len osoba staršia ako 15 rokov,

2) zdieľanie súťažného príspevku je povolené

3) súťažný príspevok označí tlačidlom ,,Páči sa mi to,, alebo ,,Like,,
4) do komentára vloží text podľa aktuálne prebiehajúcej súťaže a je uverejnený priamo v príspevku súťaže
III. Priebeh hlasovania a vyhodnotenie
3.1 Účastník, ktorý splní všetky podmienky podľa bodu 2.2 týchto pravidiel, bude zaradený
do žrebovania.

3.2 Z konečného počtu súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky, vyžrebuje organizátor súťaže – poverená osoba CreativeArt jedného víťaza.

Po úspešnej opätovnej kontrole splnenia všetkých súťažných podmienok sa vybraný súťažiaci
stáva právoplatným výhercom súťaže.

3.3 Súťaž trvá od zverejnenia súťažného príspevku na Facebook
po dátum a čas , ktorý je uverejnený v príspevku aktuálne prebiehajúcej súťaže
3.4 Právoplatný výherca bude vyhlásený na profile stránky CreativeArt naFacebook-u v čas uverejnený
v príspevku aktuálne prebiehajúcej súťaže
3.5 Zúčastnená osoba súťaže  na našom Facebook profile CreativeAr odovzdaním hlasu (označením „Páči sa mi to“) prejavuje súhlas s pravidlami súťaže. Každý súťažiaci je oprávnený odstúpiť zo súťaže.

3.6 Organizátor môže vylúčiť aj ktoréhokoľvek súťažiaceho zo súťaže v prípade, ak by
súťažiaci svojím konaním porušoval pravidlá súťaže alebo ak by bol z takéhoto konania
dôvodne podozrivý.

IV. Ceny a ostatné ustanovenia
4.1 Pokiaľ sa preukáže, že výherca nesplnil ktorúkoľvek z podmienok súťaže, alebo porušil
podmienky súťaže, výhra mu nebude priznaná. Výhry nie sú vymáhateľné a nevzniká na ne
právny nárok.

4.2 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek bez udania dôvodu skrátiť, prerušiť alebo
odvolať celú súťaž. Všetky zmeny pravidiel nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na stránke
Creative-Art.sk na Facebooku.

4.3 Výhru podľa bodu 2.1 nie je možné žiadnym spôsobom nahradiť.

4.4 Víťaz bude Organizátorom vyrozumený o výsledku žrebovania na Facebook stránke
Creative-Art.sk

4.5 Odovzdanie výhry prebehne zaslaním výhry prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu, ktorú nám výherca poskytne po vyžrebovaní súťaže v súkromnej správe

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže upravovať aj počas priebehu, ak to nie je
v rozpore s právami súťažiacich.

5.2 Porušenie týchto pravidiel môže byť dôvodom vylúčenia súťažiaceho.
5.3 Okamihom, ako sa súťažiaci zapojí do súťaže, vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami.
5.4 Súťažiaci udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na účely
organizovania súťaže, vrátane ich zverejnenia pri rešpektovaní zákona o ochrane osobných
údajov

Spoločnosť Facebook nezodpovedá za organizovanie, priebeh a ani žrebovanie súťaže a figuruje iba ako komunikačný kanál medzi organizátorom súťaže a súťažiacim. Nie je možné domáhať sa výhry priamo v spoločnosti Facebook.

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená a ani spravovaná spoločnosťou Facebook