FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

PODĽA ZÁKONA Č. 102/2014 Z. Z.:

Komu: Ivan Benčko CreativeArt, Košická 1798/6, 060 01  Kežmarok;

IČO: 52 737 063, DIČ: 1086759762

E-mail: info@creative-art.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar:

………………………………………………………………………………………………………………………….

Dátum objednania: ………………………………..

Číslo objednávky: …………………………………

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: …………………………………………………………………

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*: …………………………………………………………………………………

Číslo účtu spotrebiteľa* (ak si želáte vrátiť peniaze bankovým prevodom na Váš účet) alebo adresa

spotrebiteľa* (ak si želáte vrátiť peniaze poštou) pre vrátenie platieb súvisiacich s uzavretím

zmluvy:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

…………………………………………………………………

Dátum: ………………………..

* Nehodiace sa prečiarknite

Ak máte akékoľvek otázky – kontaktujte nás na: +421 911 197 174 alebo +421 910 442 095

alebo info@creative-art.sk

Vypísaný formulár priložte k tovaru, ktorý chcete vrátiť a pošlite na adresu:

Ivan Benčko CreativeArt

Košická 1798/6

060 01 Kežmarok